Партнерство

Protokół o współpracy

pomiędzy

Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Stowarzyszeniem „Ukraina-Polska”

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Stowarzyszenie „Ukraina-Polska” deklarują współpracę w działaniu na rzecz obrony praw i interesów ukraińskich pracowników na polskim rynku pracy oraz zbliżenia pomiędzy społeczeństwami Polski i Ukrainy. Wspólnie uznajemy, że istnieje potrzeba wzmocnienia współpracy pomiędzy obiema organizacjami w celu wymiany doświadczeń, wzajemnych konsultacji oraz wsparcia dla obywateli ukraińskich pracujących w Polsce, także w zakresie umożliwienia im tworzenia i wstępowania do związków zawodowych zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.

W ostatnich latach nastąpiło znaczące wzmożenie obecności pracowników ukraińskich na polskim rynku pracy. Ma to głównie związek z uproszczeniem procedury zatrudniania krótkoterminowego, na podstawie tzw. „procedury oświadczeniowej”. Dodatkowo, dane szacunkowe wskazują, że w Polsce może przebywać nawet 800 tysięcy pracowników zatrudnionych w szarej strefie, głównie z Ukrainy. Pracownicy ci nie tylko nie są objęci minimalnymi normami prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (czas pracy, urlop wypoczynkowy, minimalne wynagrodzenie, świadczenie za czas choroby, itd.), ale niejednokrotnie są oszukiwani, często zmuszani do pracy niewolniczej. Zdarzają się także przypadki handlu ludźmi.

W tej sytuacji istnieje pilna potrzeba podjęcia wspólnych działań w odniesieniu do ukraińskich pracowników w Polsce, których celem byłoby przeciwdziałanie patologicznym zjawiskom na rynku pracy, zapewnienie warunków pracy, zgodnych z zasadami „Godnej Pracy” w rozumieniu Międzynarodowej Organizacji Pracy, gwarancji minimalnych standardów pracy obowiązujących w Polsce, w tym prawa do tworzenia i zrzeszania się w związkach zawodowych.

Uznajemy, iż nasza współpraca powinna się odbywać poprzez wspólne projekty, także te współfinansowane przez fundusze Unii Europejskiej oraz agend ONZ. Obie organizacje będą ukierunkowane na poszukiwanie wsparcia dla swych działań w polskich i ukraińskich instytucjach rządowych, związkach zawodowych, organizacjach pracodawców oraz organizacjach pozarządowych. Jako główne narzędzia do naszych działań uznajemy informowanie o prawach i obowiązkach stron stosunków pracy w Polsce, w tym odnoszących się do tworzenia i zrzeszania się w związkach zawodowych.

Protokół został sporządzony w języku polskim i ukraińskim  Jan Guz Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Yuriy O. Karyagin Prezes Stowarzyszenia „Ukraina-Polska”

Протокол про співпрацю між Загальнопольським союзом профспілок і Всеукраїнською асоціацією “Україна-Польща”

Загальнопольський союз профспілок і Асоціація “Україна-Польща” оголошують про співпрацю з метою захисту прав і інтересів українських робітників на польському ринку праці і зближення між польським та українським народами. Разом ми визнаємо, що існує необхідність у зміцненні співпраці між двома організаціями з метою обміну досвідом, взаємних консультацій і підтримки громадян України, які працюють в Польщі, надання їм дозволу створювати і вступати в профспілки, що входять до складу Загальнопольського союзу профспілок.

В останні роки спостерігається значне підвищення присутності українських робітників на польському ринку праці. В основному це пов’язано зі спрощенням процедури найму на короткий строк, за допомогою, так званої “Процедури Посвідчення особи”. Крім того, розрахунки показують, що на разі на території Польщі перебуває близько 800 тис. працівників, зайнятих у тіньовій економіці, що приїхали з України. Ці працівники часто позбавлені не тільки мінімальних трудових прав та соціального забезпечення: нормованого робочого часу, щорічної відпустки, мінімальної за законом заробітної плати, лікарняної довідки і т.д.), але й стають жертвами обману, примушуються до рабської праці. Є також випадки торгівлі людьми.

У цій ситуації, існує нагальна необхідність вжити узгоджених дій по відношенню до українських робітників у Польщі, з метою профілактики патологічних явищ на ринку праці, забезпечити умови «Гідної праці» згідно з вимогами Міжнародної Організації Праці, надати гарантії дотримання мінімальних трудових стандартів, затверджених законодавчо в Польщі, в тому числі, право на створення і входження в профспілки.

Ми визнаємо, що наша співпраця повинна відбуватися в рамках спільних проектів, в тому числі, співфінансування за рахунок коштів ЄС і агентств ООН. Обидві організації спрямують зусилля на пошук підтримки їх діяльності в польських і українських державних установах, профспілках, організаціях роботодавців та неурядових організаціях. В якості основного інструменту для досягнення мети, визначаємо інофрмування про права та обов’язки сторін трудових стосунків в Польщі, в тому числі про такі, що стосуються розвитку і організації профспілок.

Протокол був складений польською і українською мовами

Ян Гуз
Голова
Загальнопольського союзу профспілок

Юрій Олегович Карягін
президент
Всеукраїнської Асоціації «Україна-Польща”